Download algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van HulpverenSjop.nl, gevestigd te Asten
Versie geldig vanaf 01-01-2015

 

Inhoudsopgave:

Artikel   1 - Definities

Artikel   2 - Identiteit van de ondernemer

Artikel   3 - Toepasselijkheid

Artikel   4 - Het aanbod

Artikel   5 - De overeenkomst

Artikel   6 - Herroepingsrecht

Artikel   7 - Verplichtingen van de consument of afnemer tijdens de bedenktijd

Artikel   8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument of afnemer en kosten daarvan

Artikel   9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

Artikel 11 - De prijs

Artikel 12 - Nakoming en extra garantie

Artikel 13 - Levering en uitvoering

Artikel 14 - Betaling

Artikel 15 - Klachtenregeling

Artikel 16 - Geschillen

Artikel 17 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

 

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1.      Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument of afnemer producten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;
 2.      Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument of afnemer gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
 3.      Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 4.      Afnemer: de rechtspersoon die handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 5.      Dag: kalenderdag;
 6.      Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken gedurende een bepaalde periode;
 7.      Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel - waaronder ook begrepen e-mail - dat de consument, de afnemer of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;
 8.      Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument en de afnemer om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 9.      Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten op afstand aan consumenten en afnemers aanbiedt;
 10.   Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer, de consument en de afnemer wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 11.   Modelformulier voor herroeping: het in Bijlage I van deze voorwaarden opgenomen Europese modelformulier voor herroeping;
 12.   Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.


Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

VOF ToSjop.nl

Tevens opererend onder de naam AutomattenSjop.nl en HulpverenSjop.nl

Heerbaan 76, 5721 LW te Asten

E-mailadres: info@tosjop.nl

KvK-nummer: 60153825

Btw-identificatienummer: NL853786574B01


Artikel 3 - Toepasselijkheid

 1.      Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument of afnemer.
 2.      Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument of afnemer beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal de ondernemer voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij de ondernemer zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument of afnemer zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
 3.      Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan de consument of afnemer ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de consument of afnemer op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de consument of afnemer langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4.      Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van overeenkomstige toepassing en kan de consument of afnemer zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

 

Artikel 4 - Het aanbod

 1.      Een aanbod heeft een geldigheidsduur van 14 dagen na dagtekening en zijn vrijblijvend, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld.
 2.      Mondelinge toezeggingen door Hulpverensjop.nl zijn niet bindend, tenzij deze door hem schriftelijk zijn bevestigd.
 3.      Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument of afnemer mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 4.      Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument of afnemer duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

 

Artikel 5 - De overeenkomst

 1.      De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument of afnemer van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2.      Indien de consument of afnemer het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument of afnemer de overeenkomst ontbinden.
 3.      Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument of afnemer elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4.      De ondernemer kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de consument of afnemer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5.      De ondernemer zal uiterlijk bij levering van het product aan de consument of afnemer de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument of afnemer op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:
 6.      het bezoekadres van de vestiging van de ondernemer waar de consument of afnemer met klachten terecht kan;
 7.     de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument of afnemer van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;
 8.      de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;
 9.     de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand;
 10.      de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan één jaar of van onbepaalde duur is;
 11.      indien de consument of afnemer een herroepingsrecht heeft, het modelformulier voor herroeping.
 12.      In geval van een duurtransactie is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.

 

Artikel 6 - Herroepingsrecht

Bij producten:

 1.      De consument of afnemer kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van minimaal 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden. De ondernemer mag de consument of afnemer vragen naar de reden van herroeping, maar deze niet tot opgave van zijn reden(en) verplichten.
 2.      De in lid 1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de consument of afnemer, of een vooraf door de consument of afnemer aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:
 3.      als de consument of afnemer in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de consument of afnemer, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. De ondernemer mag, mits hij de consument of afnemer hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
 4.     als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de consument of afnemer, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
 1. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument of afnemer, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

 

Verlengde bedenktijd voor producten die niet op een materiële drager is geleverd bij niet informeren over herroepingsrecht:

 1.      Indien de ondernemer de consument of afnemer de wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht of het modelformulier voor herroeping niet heeft verstrekt, loopt de bedenktijd af twaalf maanden na het einde van de oorspronkelijke, overeenkomstig de vorige leden van dit artikel vastgestelde bedenktijd.
 2.      Indien de ondernemer de in het voorgaande lid bedoelde informatie aan de consument of afnemer heeft verstrekt binnen twaalf maanden na de ingangsdatum van de oorspronkelijke bedenktijd, verstrijkt de bedenktijd 14 dagen na de dag waarop de consument of afnemer die informatie heeft ontvangen.

 

Artikel 7 - Verplichtingen van de consument of afnemer tijdens de bedenktijd

 1.      Tijdens de bedenktijd zal de consument of afnemer zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument of afnemer het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2.      De consument of afnemer is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.
 3.      De consument of afnemer is niet aansprakelijk voor waardevermindering van het product als de ondernemer hem niet voor of bij het sluiten van de overeenkomst alle wettelijk verplichte informatie over het herroepingsrecht heeft verstrekt.

 

Artikel 8 - Uitoefening van het herroepingsrecht door de consument of afnemer en kosten daarvan

 1.      Als de consument of afnemer gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan de ondernemer.
 2.      Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 1 bedoelde melding, zendt de consument of afnemer het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) de ondernemer. Dit hoeft niet als de ondernemer heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument of afnemer heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
 3.      De consument of afnemer zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, in originele staat en verpakking, en conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies waarbij beschadigingen en/of gebruik van "bruin" plakband of "Duke" tape op de originele verpakking ( dit plakband is namelijk niet te verwijderen zonder de verpakking / product te beschadigen ), kunnen voor ons reden zijn om retourgoederen af te wijzen.
 4.      Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument of afnemer.
 5.      De consument of afnemer draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als de ondernemer niet heeft gemeld dat de consument of afnemer deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument of afnemer de kosten voor terugzending niet te dragen.
 6.      Als de consument of afnemer gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

 

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemer bij herroeping

 1.      Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument of afnemer op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2.      De ondernemer vergoedt alle betalingen van de consument of afnemer, inclusief eventuele leveringskosten door de ondernemer in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument of afnemer hem de herroeping meldt. Tenzij de ondernemer aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument of afnemer aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt.
 3.      De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument of afnemer heeft gebruikt, tenzij de consument of afnemer instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument of afnemer.
 4.      Als de consument of afnemer heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

 

Artikel 10 - Uitsluiting herroepingsrecht

De ondernemer kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als de ondernemer dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:

 1.      Producten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;
 2.      Volgens specificaties van de consument of afnemer vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument of afnemer, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
 3.      Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
 4.      Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
 5.      Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten;
 6.      Verzegelde audio-, video-opnamen en computerprogrammatuur, alle soorten sensoren en luchtmassameters waarvan de verzegeling na levering is verbroken; alsmede bobines.

 

Artikel 11 - De prijs

 1.      Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven,  of als gevolg van prijswijzigingen van materiaalkosten, lonen of sociale lasten.
 2.      In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3.      Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4.      Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de consument of afnemer de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat of

c. als gevolg van prijswijzigingen van materiaalkosten, lonen of sociale lasten.

 1.      De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 

Artikel 12 - Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1.      De ondernemer staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
 2.      Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument of afnemer op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 3.      Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument of afnemer bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
 4.      De levenslange garantie op veren en montage delen is enkel van toepassing na vakkundige montage door een dealer- of vakgarage volgens bijgevoegde montagehandleiding.
 5.      De garantie op luchtveren en montage delen is enkel van toepassing na vakkundige montage door een dealer- of vakgarage volgens bijgevoegde montagehandleiding.

 

Artikel 13 - Levering en uitvoering

 1.      De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten
 2.      Als plaats van levering geldt het adres dat de consument of afnemer aan de ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3.      Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal de ondernemer geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument of afnemer hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument of afnemer heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 4.      Na ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument of afnemer betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 5.      Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of afnemer of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 6.      Indien de nakoming van onze verplichtingen wordt verhinderd door een omstandigheid die ons niet kan worden toegerekend (overmacht), worden onze verplichtingen opgeschort.
 7.      Indien wij bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan onze verplichtingen hebben voldaan of slechts gedeeltelijk aan onze verplichtingen kunnen voldoen, zijn wij bevoegd het reeds verrichte resp. het te verrichten deel afzonderlijk te factureren en is onze relatie gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.
 8.      Van overmacht in de zin van dit artikel is onder meer sprake in geval van  stormschade en andere natuurrampen, belemmeringen door derden, belemmeringen in het vervoer in het algemeen, gehele of gedeeltelijke werkstakingen, oproer, oorlog of oorlogsgevaar, uitsluitingen, verlies of beschadiging van goederen bij transport naar Kock-Parts of de opdrachtgever, niet of niet tijdige levering van goederen door leveranciers van Kock-Parts, mobilisatie en brand.

 

 

Artikel 14 - Betaling

 1.      Levering geschied uitsluitend bij vooraf betaling van het verschuldigde bedrag. Voor zover anders is bepaald in de overeenkomst of aanvullende voorwaarden, dienen de door de consument of afnemer verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, .
 2.      Bij de verkoop van producten aan consument of afnemer mag de consument of afnemer in algemene voorwaarden nimmer verplicht worden tot vooruitbetaling van meer dan 50%. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument of afnemer geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3.      De consument of afnemer heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4.      Indien de consument of afnemer niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de ondernemer is gewezen op de te late betaling en de ondernemer de consument of afnemer een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is de ondernemer gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument of afnemer afwijken van genoemde bedragen en percentages.
 5.      Als u gebruik maakt van AchterafBetalen, verklaart u akkoord te gaan met de volgende voorwaarden:

a. Voorwaarden gebruik achteraf betaalservice voor Klant:

 •          U bent als consument woonachtig in Nederland en heeft als Klant van HulpverenSjop.nl producten en/of diensten afgenomen met een factuur- en afleveradres (geen postbus) in Nederland;
 •          U bent 18 jaar of ouder;
 •          Om de financiële risico's van deze betaaloptie te beperken, wordt uw bestelling getoetst bij Focum Commerce B.V. Op grond van deze toetsing wordt bepaald of HulpverenSjop.nl uw aanvraag voor achteraf betaling accepteert. Indien dit niet het geval is, zal u worden gevraagd om de bestelling via een andere betaaloptie vooraf te voldoen;
 •          U verklaart dat alle (aanvullende) gegevens benodigd voor de aanvraag van uw verzoek om achteraf betaling, correct en volledig zijn opgegeven en geeft toestemming uw gegevens te verwerken en online uw gegevens te toetsen bij Focum Commerce , zodat wij u direct kunnen laten weten of uw aanvraag is geaccepteerd;
 •          U bent verplicht HulpverenSjop.nl op de hoogte te stellen van iedere adres en/of e-mail wijziging. Zolang wij geen adreswijziging van u hebben ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij ons bekende adres. Ongeacht het wel of niet doorgeven van een adres en/of e-mail wijziging blijft u gehouden openstaande saldo te voldoen. Adres en/of e-mail wijzigingen kunnen via de website van HulpverenSjop.nl per email of schriftelijk aan de Klantenservice van HulpverenSjop.nl worden doorgegeven.
 •          U verklaart dat u geen surseance van betaling heeft aangevraagd of verkeert in schuldsanering/bemiddeling (conform de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen), niet failliet bent verklaard of onder curatele gesteld en er ook geen procedure loopt, welke zou kunnen resulteren in een faillissement, een surseance van betaling of een onder curatele stelling.

b. Wijze van betalen door Klant:

 •          HulpverenSjop.nl heeft de facturatie en inning van uw betaling uitbesteed aan Focum Commerce B.V.  Indien uw aanvraag is geaccepteerd, ontvangt u in opdracht van HulpverenSjop.nl een digitale factuur met betaalkoppeling van Focum Commerce B.V.
 •          Op deze factuur staat aangegeven hoe u (na ontvangst van de goederen en/of diensten) de factuur dient te betalen. Betaal altijd op tijd volgens de instructies die op de factuur staan. Daarmee voorkomt u extra kosten die aan u in rekening worden gebracht bij overschrijding van de betalingstermijn.
 •          U erkent dat Focum Commerce B.V. de digitale facturatie en inning verzorgt ten behoeve van HulpverenSjop.nl en dat Focum Commerce B.V. in dat verband kennisgevingen en mededelingen weergeeft en/of zal weergeven en handelingen verricht danwel zal verrichten namens HulpverenSjop.nl, hetgeen ook als zodanig door u als een geldige en juiste kennisgeving, mededeling en/of handeling van danwel namens HulpverenSjop.nl wordt erkend.
 •          Voor het ontvangen van de digitale factuur met betaalkoppeling via e-mail is het belangrijk dat u een correct e-mailadres opgeeft. Indien u een niet correct e-mailadres opgeeft, ontvangt u geen digitale factuur met betaalkoppeling. U dient uw opgegeven e-mailadres dan ook op juistheid te controleren, alsmede de ontvangst van de digitale factuur met betaalkoppeling van Focum Commerce B.V.

c. Betalingsvoorwaarden en betaaltermijn Klant: 

 •          Het voor uw aankopen verschuldigde bedrag dient binnen een termijn van veertien (14) dagen na factuurdatum in zijn geheel, zonder enige aftrek of verrekening door Focum Commerce B.V. ontvangen te zijn.
 •          Indien u niet binnen veertien (14) dagen na datum factuur het gehele factuurbedrag aan Focum Commerce B.V. heeft betaald, bent u zonder nadere ingebrekestelling in verzuim.
 •          Bij overschrijding van de betalingstermijn heeft HulpverenSjop.nl het recht om door Focum Commerce B.V. een  vergoeding voor kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte (incassokosten) in rekening te laten brengen. Deze incassokosten kunnen oplopen tot de wettelijke maximum vergoeding voor kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte (buitengerechtelijke incassokosten). Na het in rekening brengen van incassokosten dient u het gehele factuurbedrag alsmede de incassokosten direct te betalen om verdere (buiten)gerechtelijke incassokosten te voorkomen.
 •          Voor het toezenden van de betalingsherinnering en het in rekening brengen van incassokosten bij overschrijding van de betalingstermijn wordt gebruik gemaakt van het door u opgegeven en het door u op juistheid gecontroleerde e-mailadres. U ontvangt hiervoor een e-mail met betalingsherinnering en betaalkoppeling. Het niet (kunnen) ontvangen van een e-mail, laat onverlet dat u verantwoordelijk bent voor het op tijd betalen van het gehele factuurbedrag alsmede de in rekening gebrachte incassokosten.
 •          Indien u ondanks sommatie en/of herinneringen niet het gehele bedrag (factuurbedrag alsmede de incassokosten) betaalt, dan draagt HulpverenSjop.nl, één en ander overeenkomstig deze algemene voorwaarden, vijfendertig (35) dagen na datum factuur, de gehele vordering jegens u (hoofdsom alsmede incassokosten en anderszins) over aan Focum Commerce B.V.
 •          Indien een vordering wordt overgedragen aan Focum Commerce B.V. bent u naast het betalen van de gehele vordering tevens gehouden de wettelijke maximum vergoeding voor kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte (buitengerechtelijke incassokosten) alsmede (eventuele) gerechtelijke incassokosten te voldoen en is over het verschuldigde bedrag vanaf de vervaldag tevens wettelijke rente verschuldigd. Na overdracht zal Focum Commerce B.V. contact met u opnemen hoe u kunt betalen en bent en blijft u gehouden het alsdan verschuldigde bedrag te voldoen.
 •          Na overdracht van de vordering bent u verplicht Focum Commerce B.V. (danwel het door haar ingeschakelde incassobureau) op de hoogte te stellen van iedere adres en/of e-mail wijziging gedurende de periode dat u verplicht bent tot betaling van het verschuldigde bedrag. Zolang zij geen adreswijziging van u hebben ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij ons bekende adres en blijft u gehouden om het alsdan verschuldigde bedrag te voldoen. Het doorgeven van adres en/of e-mail wijzigingen aan Focum Commerce B.V. kan schriftelijk. De adresgegevens kunt u vinden op de website www.achterafbetalen.nl.
 •          Indien u niet, niet volledig of niet tijdig het gehele bedrag (factuurbedrag alsmede de incassokosten) betaalt, kan dit gevolgen hebben voor eventuele goedkeuring door Focum Commerce B.V. van iedere volgende aanvraag van u voor achteraf betalen.

d. Privacy Statement van Focum Commerce B.V.: 
Door te kiezen voor de optie achteraf betalen worden de door u ingevulde gegevens en betaalervaring(en) met u opgenomen in de database van Focum Commerce B.V. Focum Commerce B.V. kan deze gegevens - al dan niet in statistische vorm - (laten) gebruiken voor het administreren, beheren en (laten) incasseren van vorderingen, kredietwaardigheidstoetsingen, acceptatietoetsingen, voorkomen en beperking van fraude, beperking van financiële risico's van met Focum Commerce B.V. in een groep verbonden vennootschappen alsmede opdrachtgevers, relatiebeheer, analyses voor opdrachtgever, strategische afwegingen vanuit management perspectief alsmede ontwikkeling van diensten en producten dan wel op enig andere wijze zoals vermeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Artikel 15 - Klachtenregeling

 1.      De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 2.      Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd nadat de consument of afnemer de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer.
 3.      Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument of afnemer een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 4.      Indien de klacht niet binnen een redelijke termijn dan wel binnen 3 maanden na het indienen van de klacht in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

 

Artikel 16 - Geschillen

 1.      Op overeenkomsten tussen de ondernemer en de consument of afnemer waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 17 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument of afnemer zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument of afnemer op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.

 

 

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

 

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

 -          Aan:           [ naam ondernemer]

[ geografisch adres ondernemer]

[ faxnummer ondernemer, indien beschikbaar]

[ e-mailadres of elektronisch adres van ondernemer]

 

-          Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

de levering van de volgende digitale inhoud: [aanduiding digitale inhoud]*

de verrichting van de volgende dienst: [aanduiding dienst]*,

herroept/herroepen*

 

-          Besteld op*/ontvangen op* [datum bestelling bij diensten of ontvangst bij producten]

-          [Naam consument of afnemeren(en)]

-          [Adres consument of afnemer(en)]

-          [Handtekening consument of afnemer(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)


* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.